Save Bees and Farmers

Diverse organisaties binnen de Europese Unie pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu!


Met dit Europees Burger Initiatief roepen we de Europese Commissie op om een landbouwmodel te ondersteunen waarmee boeren en biodiversiteit in harmonie kunnen gedijen. 

De Bijenstichting is de Nederlandse partner van deze actie ! 

De strijd is nog niet gestreden

We zien dat door de lobby er geluiden zijn om het terugdringen van pesticiden gebruik af te zwakken en uit te stellen. Dat mag niet gebeuren. Stuur daarom om 'druk op de ketel te houden' een EU-parlementariër een mail. Via een module van Save Bees and Farmers kun je via de button hieronder met een paar klikken een mail naar de persoon van jouw keuze sturen!

EU komt met reddingsplan als antwoord op Red Bijen en Boeren initiatief

De Europese Commissie gaat de bijen een handje helpen met een nieuw reddingsplan!


Er komt een netwerk van 'ecologisch corridors', herstel van leefgebieden en minder gebruik van pesticiden. Dit plan is dinsdag 24 januari ingediend door Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius.


Eén op de drie bijen-, vlinder- en zweefvliegsoorten in Europa is aan het verdwijnen, dus het is tijd voor actie! Dit alles is in reactie op het burgerinitiatief Red Boeren en Bijen, dat meer dan een miljoen handtekeningen verzamelde en op dinsdag 24 januari onderwerp was van de hoorzitting van de Europese Commissie.


We zullen de Nederlandse politiek kritisch volgen op de invoering van deze plannen.

De voorzichtige EU-voorstellen zijn zeer belangrijk en verdienen meer ambitie. In plaats daarvan geven sommige politici in het Europees Parlement, evenals veel lidstaten, de voorkeur aan het luisteren naar de lobby van de pesticidenproducenten en vertragen ze het besluitvormingsproces. Veel valse argumenten worden keer op keer herhaald in de discussies tussen EU- en nationale beleidsmakers.

Save Bees and Farmers ECI is nog lang niet voorbij. Steun ons daarom met een eenmalige gift om druk te blijven houden op de politiek. Dat kan via ons donatieplatform.

We willen meer ambitie in de nieuwe EU pesticiden verordening

Op 23 maart 2021 zal de Europese Commissie een voorstel publiceren voor een nieuwe verordening over pesticiden. Deze vervangt de oude richtlijn uit 2009. Het doel daarvan was om plagen te voorkomen door goede landbouwpraktijken. Gif zou alleen het laatste redmiddel zijn bij een probleem. Nu, 13 jaar later, kunnen we concluderen dat het niet heeft gewerkt. De meest giftige bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds op de markt, er is geen vermindering bereikt en preventief gebruik van landbouwgif is nog steeds de algemene praktijk.


De EU-Commissie zette  in de Farm to Fork strategie het doel om gebruik van pesticiden met 50% te verminderen. Maar dat is niet genoeg. De ontwerpversie van de verordening die we lazen, is bovendien zwak, bevat veel mazen en er ontbreken belangrijke elementen. Ons Red Bijen en Boeren burgerinitiatief is nog niet geratificeerd. Maar we moesten reageren, dus schreven we een brief aan de EU-Commissie om de eisen heel duidelijk te maken. De 1,2 miljoen ondertekenaars roepen op tot een vermindering van 80% synthetische bestrijdingsmiddelen in 2030 en 100% in 2035. Dit in combinatie met krachtige maatregelen om de biodiversiteit te herstellen en boeren te helpen met de natuur samen te werken. Wij wijzen de Commissie erop dat we een veel ambitieuzer voorstel verwachten.


Zodra het definitieve voorstel op tafel ligt, zullen de EU-landen en het parlement reageren. Sommigen zullen proberen het af te zwakken, anderen zullen proberen het beter te maken. Dat is waar jouw inzet belangrijk is. Wij houden je op de hoogte van wat je dan kunt doen!


Video uitleg Save Bees and Farmers

Engelstalig

Achtergrond informatie 

  • De Europese landbouw zit op een dood spoor.

Landbouwbeleid dat eenzijdig was gericht op het verhogen van opbrengsten door het gebruik van giftige agrochemicaliën, heeft het ecosysteem op de rand van instorting gebracht. Dag na dag verdwijnt de biologische diversiteit die ten grondslag ligt aan onze voedselsystemen - waardoor de toekomst van ons voedsel, ons levensonderhoud, onze gezondheid en ons milieu ernstig wordt bedreigd.


De gevolgen voor de natuur zijn rampzalig: bijen, vlinders en andere insecten verdwijnen uit ons landschap en vogels die voorheen wijdverspreid waren zingen niet meer in onze velden. Onze stromen en rivieren worden vervuild en we worden via ons voedsel blootgesteld aan een dagelijkse cocktail van synthetische pesticiden.


Bovendien wordt het voortbestaan van landbouwgemeenschappen in Europa evenzeer bedreigd door industriële landbouw. In de afgelopen tien jaar moest gemiddeld elke 3 minuten één boerderij zijn bedrijf sluiten! Trouw aan het motto 'Grow or Die', wordt steeds meer land beheerd door een steeds kleiner aantal bedrijven, dat zich richt op opbrengsten en verkoop in plaats van op kwaliteit. Omgekeerd worstelen kleinschalige boerderijen om te overleven. Met hun verdwijning verliezen de landelijke gebieden van Europa banen en hun cultureel erfgoed.


  • Maar een ander landbouwmodel is mogelijk!

De oplossing is een landbouw die zonder giftige chemicaliën kan gedijen; een landbouw die, door te vertrouwen op biodiversiteits- en klimaatvriendelijke landbouwmethoden, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst voor voldoende voeding van mensen zullen zorgen; een landbouw die de onschatbare diversiteit van natuurlijke omgevingen, voedsel en landelijke tradities in Europa bewaart.

Ons Europees burgerinitiatief vereist een landbouwbeleid dat bijen en boeren redt. Als we minstens een miljoen handtekeningen verzamelen, zijn de Europese Commissie en het Europees Parlement verplicht aan onze eisen te voldoen. Help ons dit doel te bereiken: elke handtekening telt.


  • Waarom dit initiatief?

De mensheid staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Met het wereldklimaat dat in een alarmerend tempo verandert en het ongekende verlies aan biodiversiteit waarmee we worden geconfronteerd, staat de voedselvoorziening van de wereld en uiteindelijk het voortbestaan van onze soort op het spel. Deze verontrustende bevinding werd onlangs onafhankelijk van elkaar bereikt door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO, februari 2019 (PDF-document)), de World Biodiversity Council (IPBES, mei 2019) en de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC, augustus 2019 (PDF-document)). Wetenschappers hebben geen twijfel laten bestaan dat de belangrijkste oorzaken van deze wereldwijde crisis door de mens zijn veroorzaakt en dat hun oplossing snelle, ingrijpende en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving vereisen. Deze omvatten een radicale verschuiving in de wereldwijde energieproductie naar hernieuwbare energiebronnen en een fundamentele transformatie van landgebruik, vooral in de manier waarop we ons voedsel produceren.


Gezien deze urgentie wil het Europese burgerinitiatief 'Save Bees and Farmers' een katalysator worden voor de transformatie van de landbouw, naar een model dat is gebaseerd op agro-ecologische principes en daarom de biodiversiteit bevordert. Een dergelijk landbouwmodel bewaart natuurlijke hulpbronnen, voorkomt bodemdegradatie, bouwt bodemvruchtbaarheid op en draagt aldus bij aan de bescherming van het klimaat door meer broeikasgassen uit de atmosfeer op te nemen dan het vrijgeeft. Een dergelijk landbouwmodel is de enige mogelijke reactie op de groeiende uitdagingen van de biodiversiteit en klimaatcrises, en is daarom ook het meest geschikt om de voedselvoorziening van de wereld voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Het geleidelijk afbouwen van synthetische pesticiden is daarom de basisvoorwaarde en de sterkste hefboom voor de overgang van het huidige input-intensieve landbouwmodel naar een biodiversiteitsverhogend model op basis van natuurlijke cycli. Het geleidelijk afschaffen van pesticiden in 15 jaar is een ambitieuze uitdaging. De overgang van ons landbouwmodel naar agro-ecologie vormt een uitdaging voor alle belanghebbenden, met name boeren, maar met een sterke politieke wil is de overgang binnen handbereik. De mogelijkheid voor een langzamere verandering is inderdaad lang geleden verloren gegaan. In 2008 heeft de Internationale Beoordeling van Landbouwkennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling (IAASTD), geïnitieerd door de Wereldbank, dringend gewaarschuwd (PDF-document) - met het oog op alarmerende voorspellingen over de wereldwijde toestand van klimaat en biodiversiteit - dat "business as usual geen optie is" (PDF-document). De aanbevelingen van wetenschappers waren: de omschakeling naar teeltmethoden met lage externe input, de promotie en verdere ontwikkeling van agro-ecologische methoden, de biologische vervanging van agrochemicaliën en investeringen in plantenveredeling voor een betere temperatuur en ongediertebestendigheid.


Helaas werd er naar deze aanbevelingen grotendeels niet geluisterd. Business as usual bleef het reguliere, mondiale landbouwbeleid, terwijl de mogelijkheid om maatregelen te nemen om verdere ecologische instorting te voorkomen steeds kleiner werd. Vandaag moeten we erkennen dat onze generatie de laatste is die de macht heeft om effectieve actie te ondernemen om het uitsterven van soorten en klimaatverandering te stoppen. Of we dit wel of niet doen zal bepalen of de planeet, die de ontwikkeling van onze beschaving mogelijk heeft gemaakt, dezelfde levensomstandigheden zal bieden aan toekomstige generaties. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te waarborgen.


  • Met het Europees burgerinitiatief  'Save Bees and Farmers' willen we bijdragen aan het oplossen van de huidige crisis.


Samenvatting

Dit Europees burgerinitiatief, 'Save Bees and Farmers', is een groeiend netwerk van momenteel meer dan 100 milieu-NGO's, boeren- en imkerorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en wetenschappelijke instellingen verspreid over de Europese Unie, die samenwerken om landbouw, gezondheid en biodiversiteit met elkaar te verzoenen.


Let op de Europese Unie moet kunnen controleren of degene die tekenen werkelijk burgers van dat land zijn. Daarom moet je je persoonsgegevens invullen. Privacy is gewaarborgd. Deelnemende organisatie kunnen jouw gegevens niet inzien. Als je op het invulscherm op privacybeleid klikt kun je de werkwijze lezen. 


Steun de actie financieel: we maken kosten voor deze actie (handtekeningenlijsten printen/versturen enz)

U kunt HIER een eenmalige gift doen ter ondersteuning 

Waarom dit initiatief?

De mensheid staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Met het wereldklimaat dat in een alarmerend tempo verandert en het ongekende verlies aan biodiversiteit waarmee we worden geconfronteerd, staat de voedselvoorziening van de wereld en uiteindelijk het voortbestaan van onze soort op het spel.

Uw steun is nodig om binnen Europa 1 miljoen handtekeningen te verzamelen
Wij hebben ook papieren handtekening formulieren. U kunt deze HIER aanvragen
Deel deze pagina op sociale media met #savebeesandfarmers 

Vandana Shiva supports the ECI

Teken nu!