Akkerranden

Een akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). De akkers worden gewoonlijk begrensd door sloten, wegen of afrasteringen, doordat de akker tot aan de uiterste randen in productie zijn genomen. Door het in intensief gebruikte landbouwgebieden inzaaien van de akkerrand worden voor dieren een betere kans gegeven om te overleven. Er worden plaatsen geboden als nestgelegenheid, als foerageergebied en als rustgebied voor vogels, kleine zoogdieren en  insecten waaronder bijen. Er zijn diverse bloemenmengsels mogelijk om in te zaaien. De voorkeur heeft mengsel van meerjarige of vaste gewassen. Een alternatief zijn één en twee jarige gewassen. De grondsoort en vochtigheid van de bodem is vaak bepalend welke soorten het beste kunnen worden gezaaid.