Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
04/25/2024
1 min

Europees Hof kraakt Nederlands toelatingsbeleid pesticiden

04/25/2024
1 min

Het Europese Hof van Justitie heeft op 25 april een belangrijke uitspraak gedaan over het toelatingsbeleid voor pesticiden in Nederland. De manier waarop Nederland de toelating van bestrijdingsmiddelen uitvoert, is volgens het Hof in strijd met de wet. Dit heeft gevolgen voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), dat haar beleid zal moeten aanpassen aan de Europese verordening op dit gebied. Het Hof benadrukt dat het Ctgb bij het beoordelen van nieuwe pesticiden alle schadelijke effecten, inclusief hormoonverstorende werking, grondig moet onderzoeken. Bovendien moet het Ctgb bij de beoordeling van pesticiden niet alleen vertrouwen op bestaande protocollen, maar ook de meest recente wetenschappelijke en technische kennis in overweging nemen. (Vooral dat laatste punt heeft de Bijenstichting al jaren aangedragen in haar rechtszaken tegen Neonicotinoiden!) 

De zaak werd aangespannen door PAN Europe, een organisatie die zich verzet tegen de toelating van nieuwe chemische bestrijdingsmiddelen. PAN verzocht het College van Beroep voor het Bedrijfsleven om de goedkeuring van drie nieuwe chemische pesticiden voor de Nederlandse markt te vernietigen, omdat deze mogelijk hormoonverstorend zijn voor dieren. Het Ctgb wees deze bezwaren af, maar het Europese Hof oordeelde dat het Ctgb de Europese pesticidenwetgeving niet correct uitvoert. Het Hof stelt dat de bescherming van mens, dier en milieu prioriteit moet hebben boven de bevordering van plantenteelt.

De uitspraak van het Europese Hof heeft gevolgen voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het betekent dat alle landen moeten voldoen aan de eisen voor het onderzoek naar pesticiden, zoals uiteengezet door het Hof. Hoewel bestaande toelatingen niet meteen ongeldig worden, zullen ze bij herkeuringen beter worden onderzocht op schadelijke effecten. Deze uitspraak zal ook burgers ondersteunen die zich verzetten tegen het gebruik van pesticiden in hun omgeving, omdat het argument dat een middel veilig is, omdat het is goedgekeurd door het Ctgb nu ter discussie wordt gesteld.


De Bijenstichting zal zich beraden op deze uitspraak en kijken op welke manier we deze baanbrekende uitspraak kunnen gebruiken in onze vele rechtszaken tegen toelating van bestrijdingsmiddelen.

Officiële uitspraak is hier te vinden

Reacties
Categorieën