Nationale Bijenstrategie: gemiste kans!
Jaap Molenaar
01/23/2018
1 min

Nationale Bijenstrategie: gemiste kans!

01/23/2018
1 min

Met veel promotie is op 22 januari Nationale Bijenstrategie Bed & Breakfast for Bees gelanceerd.
Enige quotes uit het rapport:
Wilde bijen hebben twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voedselaanbod, zeg maar bed and breakfast for bees.’
‘Meer dan de helft van de 360 soorten bijen staat op de Rode Lijst’
‘Het hoofddoel van de Nationale Bijenstrategie is dat we in 2030 weer populaties van bijen en andere bestuivers hebben, die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen. ‘
Om het hoofddoel te bereiken worden de volgende meetbare doelstellingen benoemd voor Nederland, die gefaseerd moeten worden bereikt:
Bevorderen van het aantal bijensoorten met een stabiele of positieve populatietrend volgens Reemer et al. (2012)5 :
– In 2023 30% minder soorten met een (sterk) afgenomen trend en 30% meer soorten met een (sterk) toegenomen trend ten opzichte van 2012.
– In 2030 50% minder soorten met een (sterk) afgenomen trend en 50% meer soorten met een (sterk) toegenomen trend ten opzichte van 2012.

Bevorderen van de soortendiversiteit van bijen:
– In 2030 is een significante trend zichtbaar op niveau van heel Nederland dat bijen in verspreiding (areaal) zijn toegenomen ten opzichte van 2012.
Borgen van efficiënte bestuiving: – In 2030 vormt bestuiving in 90% van de gevallen niet langer een beperkende factor in zaadzetting van voedselgewassen en wilde planten.
Prachtige doelen maar bereik je dat ALLEEN met bed & breakfast? Hoe zit het met de derde factor waardoor bijen worden bedreigd n.l. Neonicotinoiden?
Insecten bestrijdingsmiddelen die enorm schadelijk zijn voor bijen en andere insecten. Waar bijen rechtstreeks mee in aanraking komen via de land- en tuinbouw en waarmee het oppervlaktewater mee is vervuilt?  Zie artikel Naturetoday

Het enige wat terug te vinden is in het dikke rapport is de zin: Beperken van de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen, conform ingezet beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de beleidsnota GGDO.
Dit verwijst naar het rapport Gezonde Groei, Duurzame Oogst, 2e nota duurzame gewasbescherming
Dit rapport vermeld: Geïntegreerde gewasbescherming Rode draad in het verder verduurzamen van de gewasbescherming is geïntegreerde gewasbescherming. De aanpak maakt gebruik van diverse technieken en methoden om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen, waarmee de inzet van chemische middelen zoveel mogelijk beperkt wordt.
KORTOM: boterzacht beleid.
De Nederlandse overheid geloofd nog steeds dat als we maar bloemetjes zaaien het probleem zich vanzelf oplost. Het gaat totaal voorbij aan de invloed van neonicotinoiden op bijen en andere bestuivers dit terwijl vele wetenschappelijke rapporten aantonen hoe desastreus deze middelen zijn.
De Bijenstichting is bewust geen partner van de nationale Bijenstrategie. We geloven in verbetering van het voedselaanbod, niets voor niets promoten wij Bijenlinten maar we geloven niet in sprookjes en laten ons niet gebruiken als afleidingsmanoeuvre voor een onderliggend probleem n.l. dat door de sterke lobby van de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de reguliere land- en tuinbouw de Nederlandse regering geen verbod van deze middelen wil doorvoeren.
Wij geloven meer in Europees verbod op Neonicotinoiden waartoe de coalitie Save the Bees in december 2017 een oproep heeft gedaan en wordt gesteund door 80 internationale natuurorganisaties.

Reacties
Categorieën