Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
03/22/2023
3 min

Save bees and farmers stand van zaken maart 2023

03/22/2023
3 min

Een update van de discussies op EU-niveau over pesticidenreductie & natuurbeschermingswetgeving en Save Bees and Farmers initiatief.

Er zijn momenteel discussies op EU-niveau gaande over het verminderen van pesticiden en het beschermen van de natuur, evenals het Save Bees and Farmers-initiatief. Hieronder vindt u de belangrijkste punten:

Onderhandelingen over de Pesticide Reduction Law (SUR):

De commissies ENVI en AGRI in het EU-parlement hebben een stemplan overeengekomen. De landbouwcommissie zal in juli stemmen en de milieucommissie in september. De plenaire vergadering zal in oktober een indicatieve stemming houden. Als alles goed gaat, zal dit plan eind 2023 in de EU-raad worden behandeld, een jaar na het indienen van ruim 1,2 miljoen handtekeningen.

Fact-check en argumenten:

Een "Fact-Checking and Argumentation Document" is geproduceerd om het valse verhaal dat wordt verspreid door conservatieve politici en de pesticidenindustrie te ontkrachten. (zie toelichting onderin)

EU-parlementair debat over Red Bees and Farmers:

Op 16 april vond een plenair debat plaats over het EBI. Veel EP-leden erkenden de dringende noodzaak om bijen en andere bestuivers te redden en de link tussen hen en de oogstopbrengst te leggen. Sommigen herhaalden echter het verhaal over voedselzekerheid en het gebruik van pesticiden als oplossing. Landen als Polen, Italië en Litouwen gebruiken valse argumenten om de terugdringing van pesticiden tegen te houden.

Actieve participatie van burgers

Het ondertekenen van het Europees Burger Initiatief is slechts het begin van de betrokkenheid van burgers. We moeten nu actief blijven en politici laten zien dat we ze nauwlettend in de gaten houden en valse argumenten niet accepteren. We moeten ervoor zorgen dat politici tijdig besluiten nemen over de substantiële vermindering van pesticiden.

Om dit te bereiken, werken we aan een nieuwe tool voor de website Save Bees and Farmers. Het wordt een petitietool waarmee mensen persoonlijke berichten kunnen schrijven aan hun nationale parlementsleden, ministers en andere politici. Deze tool is vergelijkbaar met bestaande tools, maar zal direct gekoppeld zijn aan Save Bees and Farmers als vervolg op de handtekeningenactie. Zodra de tool beschikbaar is, zal de Bijenstichting Nederlanders oproepen om hieraan deel te nemen.

Toelichting:  Argumenten en factcheck

Het Europees burgerinitiatief roept op tot constructieve onderhandelingen.

Al meer dan een jaar wordt een van de essentiële onderdelen van de Farm2Fork-voorstellen van de Europese Commissie - de "Sustainable Use of Pesticides Regulation" (SUR) - en haar doelstelling om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen, aangevallen door delen van de Raad en het Europees Parlement. Uit een vandaag gepubliceerde nieuwe analyse blijkt dat de tegenstanders misleidende, onjuiste en wetenschappelijk ongefundeerde beweringen gebruiken die een feitelijk oplossingsgericht politiek discours in de weg staan. Dit dient de belangen van de pesticidenindustrie, niet de behoeften van de samenleving. Het is schadelijk voor de gezondheid en de biodiversiteit en brengt de voedselproductie in gevaar.

Met betrekking tot het plenaire debat van het Europees Parlement van vandaag (16/3) over het succesvolle Europees burgerinitiatief (EBI) 'Save Bees and Farmers'  publiceren de coördinerende ngo's een factcheck  van verschillende recente politieke beweringen over de SUR, die de Europese Commissie juridisch bindend wil maken voor alle lidstaten.

De bespreking van het rapport van EP-rapporteur Sarah Wiener in de ENVI-commissie van het Europees Parlement op 2 maart diende als basis voor de factcheck. De ‘argumenten’ in de transcripties van de toespraken van negen Europarlementsleden (zes EVP-, twee ECR- en één ID-vertegenwoordiger) die negatief spraken over het Wiener-rapport of de SUR-targets in het algemeen, werden systematisch geanalyseerd.

De top-5 van de meest geciteerde en nu weerlegde argumenten tegen pesticidereductie van de SUR zijn:

  • De (vermoedelijke) bedreiging van de voedselzekerheid (14 vermeldingen);
  • Twijfels over de ecologische voordelen (9 vermeldingen);
  • Afwijzing van maatregelen in kwetsbare gebieden (8 vermeldingen);
  • Waarschuwingen over hogere voedselprijzen (6 vermeldingen);
  • Afhankelijkheid van voedselimport (5 vermeldingen).

De feitencontrole laat zien dat waar deze politieke beweringen werden gedaan zonder ondersteunende feiten, ze meestal kunnen worden afgedaan als niet ondersteund of ronduit tegengesproken door feiten of wetenschappelijk onderzoek. Zelfs in die gevallen waarin EP-leden 'ondersteunend bewijsmateriaal' aanhalen, gebeurt dit meestal op een selectieve en misleidende manier, door studies niet correct te citeren.

ECI-woordvoerder Helmut Burtscher-Schaden (GLOBAL 2000): “Door gebruik te maken van tactieken van ‘post-truth-politiek’ hebben sommige centrumrechtse politici en conservatieven het cruciale politieke debat over de bescherming van de biodiversiteit en de toekomstige voedselzekerheid naar een nieuw dieptepunt geleid. Gezien het feit dat de internationale gemeenschap in december 2022 tijdens COPP15 in Montreal de ernst van de ineenstorting van de biodiversiteit erkende, deels in verband met het gebruik van synthetische pesticiden, is dit onverantwoord en gevaarlijk.”

De organisatoren van het EBI wijzen erop dat de overgrote meerderheid van de Europeanen voorstander is van een aanzienlijke vermindering van het gebruik van pesticiden.

De mensen verdienen dat politici hun beslissingen op verantwoorde wijze en met erkenning van wetenschappelijke feiten nemen. Martin Dermine, hoofdvertegenwoordiger van het burgercomité zegt: “In die zin doen we een beroep op alle politici in het Europees Parlement om constructieve onderhandelingen aan te gaan in het belang van milieu, gezondheid en duurzame landbouw.”

Er is weinig bewijs om het verhaal te ondersteunen dat het verminderen van pesticiden en het vergroenen van de landbouw de voedselzekerheid bedreigen. Aan de andere kant bestaat er een brede wetenschappelijke consensus dat, gezien de milieu-emissies van stikstof, broeikasgassen en pesticiden, vasthouden aan het huidige input-intensieve landbouwsysteem aanzienlijk zou bijdragen aan het overschrijden van de planetaire grenzen.

Wordt vervolgd.Reacties
Categorieën