Persbericht Bijenstichting: Minister Schouten laat bijen in de kou staan!
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
04/09/2019
5 min

Persbericht Bijenstichting: Minister Schouten laat bijen in de kou staan!

04/09/2019
5 min

De Kringlooplandbouw – die minister Carola Schouten stimuleert – kan niet zonder bijen (en andere insecten). Echter met haar standpunt ten aanzien van de verbeterde toetsmethoden van pesticiden laat ze de bijen in de kou staan.

De situatie in Nederland is als volgt:

De Partij voor de Dieren heeft in februari 2019 vragen aan de minister gesteld over het standpunt van de minister over de in 2013 door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) opgestelde nieuwe toetsmethoden (Bee Guidance, een Europees richtsnoer) en wat de ontwikkelingen zijn. De minister heeft daarop op 14 maart j.l. geantwoord. Zie hiervoor de website van Partij voor de Dieren.

Follow the Money (Vincent Jansen) publiceert op 6 april het artikel: De schrijftafelmoord op de bijen. (Je kunt het artikel lezen met een tijdelijk gratis abonnement.)
Uit zijn onderzoek waarbij hij vertrouwelijke documenten heeft kunnen inzien, blijkt dat Nederland één van de landen is die de invoering van de nieuwe methode al jaren vertraagd en nog erger, wil dat diverse toetsmethoden worden verwijderd of versoepeld!

Nederland wil onder meer alle testen op risico’s voor wilde bijen schrappen en op de lange baan schuiven. Daarmee volgt ze duidelijk de lobby van de agrochemische bedrijven. Dit komt niet overeen met hetgeen de minister in haar antwoorden liet blijken.

Bovendien heeft minister Carola Schouten tijdens de overhandiging van de petitie met ruim 75.000 handtekeningen voor een totaalverbod op neonicotinoïden op 14 maart 2018, nog aangegeven zich hard te maken voor bescherming van bijen. Daarna is met Nederlandse steun op Europees niveau ingestemd met een verbod op drie pesticiden.

U hoeft de krant maar open te slaan, internet berichten, radio en TV besteden bijna wekelijks aandacht aan de rampzalige achteruitgang van bijen en andere insecten.
Iedereen is het er over eens dat het 5 voor 12 is en dat er nu moet worden gehandeld.

De minister is voorstander van kringlooplandbouw maar vergeet dat vele gewassen alleen voedsel kunnen produceren dankzij de bestuiving van bijen en andere insecten. En dat ze met haar houding, waarbij ze toelaat dat pesticiden zonder goede toetsing op de markt komen, diezelfde kringlooplandbouw om zeep helpt. Laat het niet zover komen en teken de petitie. Laat de Minister weten dat haar houding onacceptabel is!

De Bijenstichting roept iedereen op om zijn/haar stem te laten horen:

  • Teken de petitie van SumOfUs waarin Europese regeringen worden opgeroepen om de verbeterde toetsmethoden volledig en snel in te voeren. Zie de Nederlandse vertaling van de petitie en link naar de petitie, onderaan dit artikel, die al meer dan 200.000 maal is ondertekend.
  • Schrijf in eigen woorden een mail of brief aan minister Carola Schouten om haar mee te delen dat haar houding onacceptabel is. (zie als voorbeeld de brief van de Bijenstichting)
  • Retweet onze tweet of deel ons facebookbericht.

Open brief 9 april 2019:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

of online via het contactformulier

Geachte minister Carola Schouten,

De Bijenstichting is zeer teleurgesteld in uw standpunt en handelwijze om te komen tot een vastgestelde Bee Guidance op Europees niveau. Kort na uw aantreden waren we onder de indruk van uw handelen. U heeft o.a. van ons op 14 maart 2018 de Petitie totaalverbod op neonicotinoïden (met ruim 75.000 handtekeningen en gesteund door vele organisaties en hoogleraren in Nederland) in ontvangst genomen. U gaf daarbij aan u in te zetten voor de bescherming van bijen.

Op basis van de nieuwe toetsmethoden die opgenomen zijn in de concept Bee Guidance heeft de EFSA de stoffen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam als gevaarlijk voor bijen beoordeeld. Met een ruime meerderheid van 76% (met steun van Nederland) zijn deze stoffen binnen de EU voor buitenteelten verboden.
Met grote verbazing lazen wij het artikel ‘De schrijftafelmoord op de bijen’ van Vincent Harmsen in Follow the Money waar uit vertrouwelijke documenten blijkt dat Nederland één van de landen is die de invoering van deze Bee Guidance blokkeert en nog erger; wil dat diverse toetsen worden geschrapt of versoepeld.

De Bijenstichting vindt deze houding schokkend. In de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ van uw ministerie staat dat de ambitie van het kabinet is dat Nederland koploper in kringlooplandbouw wordt. Uw ministerie schrijft onder andere: “De kringloopbenadering en het streven naar minimale emissies van schadelijke stoffen naar de omgeving zijn cruciaal voor een betere verbinding van landbouw en natuur. En andersom is de natuur van cruciaal belang voor het streven naar een kringlooplandbouw. Een optimaal gebruik van de biodiversiteit in de bodem en op en rond het bedrijf werkt mee aan het sluiten van kringlopen. In de natuur is immers alles onderdeel van een kringloop. En met een zorgvuldige combinatie van natuur en bedrijfsvoering kunnen ook veel natuurwaarden gerealiseerd worden. Bovenop alle inspanningen voor de bescherming van natuurgebieden, heeft de landbouw de sleutel in handen voor verdere verbetering van de natuurwaarden in Nederland.”

Door de invoering van de Bee Guidance te blokkeren en door het standpunt in te nemen dat diverse toetsen op o.a. hommels en andere wilde bijen en ook blootstelling op langere termijn moeten worden geschrapt, brengt u diezelfde biodiversiteit waarvan u aangeeft die nodig te hebben voor uw plannen, om zeep!

De Bijenstichting verzoekt u dringend om uw standpunt te herzien en in plaats van in de pas te lopen met de agro-industrie nu eens echt voor kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw te kiezen door op 20 mei aanstaande in te stemmen met de implementatie van het volledige Bee Guidance concept!

Namens de Bijenstichting die de belangen van honingbijen- en wilde bijen behartigd,

Jaap Molenaar
Voorzitter

Nederlandse (vrije vertaling) van de petitie SumOfUs:

We hebben een enorme kans om bijen te redden van dodelijke pesticiden. Deze maand ontmoeten Europese regeringen elkaar in de EU om te heroverwegen hoe gevaarlijke pesticiden worden goedgekeurd. Samen zouden we hen kunnen overhalen om veel hogere normen te ondersteunen, die tot een verbod moet leiden van voor bijen (en andere insecten) zo gevaarlijke pesticiden.

De crux? De lobbyisten van Bayer en Dow doen er alles aan om hun schadelijke chemicaliën op de Europese velden te houden.

Onderteken nu de petitie van SumofUS en laat de EU-regeringen weten dat het noodzakelijk is dat pesticiden worden getest op gevaren voor bijen.

Giftige pesticiden en intensieve landbouw doden onze bijen – maar steeds meer pesticiden worden goedgekeurd. Nu hebben we een kans om deze trend te beteugelen.

De EU wil de manier verbeteren waarop zij pesticiden test, waarbij meer aandacht wordt besteed aan de manier waarop zij bijen schade toebrengen – maar eerst moeten Europese regeringen dit plan goedkeuren. Samen moeten we onze regeringen overhalen om het systeem radicaal te verbeteren en de adviezen van wetenschappers te aanvaarden dat deze middelen grondig moeten worden getest.

Onder druk van leden van SumOfUs zoals u, heeft de EU al getoetst aan de hand van deze hogere normen bij het overwegen van drie toxische neonicotinoiden, n.l. imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam wat ertoe leidde dat ze eerder dit jaar werden verboden. (zie petitie totaalverbod 2018) En als de EU eerder deze strengere regels had aangenomen, zouden chemische stoffen die schadelijk zijn voor bijen, zoals sulfoxaflor, flupyradifuron en cyantraniliprole nooit zijn toegelaten.

Wilt u de petitie ondertekenen waarin de Europese regeringen worden opgeroepen de manier te verbeteren waarop de EU alle nieuwe pesticiden test?

We zijn allemaal afhankelijk van bijen om fruit, groenten en gewassen te bestuiven. Maar over de hele wereld zijn bijen in verval, waardoor de toekomstige gezondheid van onze planeet in gevaar komt.

Industriële pesticiden, klimaatverandering en verstedelijking zetten bijen op de rand van de afgrond- en tenzij onze regeringen en de EU concrete stappen ondernemen om de bijen te redden, vertoont deze trend geen enkel teken van omkering.

De huidige methode voor het testen van pesticiden is ontoereikend. Het negeert belangrijke manieren waarop bijen kunnen worden geschaad. Als de commissie druk voelt, kunnen ze dit verzoek niet langer negeren en uitstellen. Dat is de reden waarom SumOfU’s leden zoals jij in actie komen, om de EU te vertellen de volgende effecten van pesticiden op bijen te toetsen:

  • De langetermijneffecten van pesticiden op bijen en hun kolonies
  • De effecten van blootstelling aan lage concentraties van pesticiden
  • De cumulatieve effecten van blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen.
  • En om pesticiden alleen als laatste redmiddel goed te keuren, wanneer alle niet-chemische opties zijn mislukt.;

Help de Europese regeringen ertoe aan te dringen om niet te zwichten onder de druk van de lobbyisten van Bayer en Dow door de SumOfUs-petitie te ondertekenen

Reacties
Categorieën