Bijenstichting verzoekt minister Schouten: neem wetenschappelijk veldonderzoek mee in beoordeling insecticiden
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
05/19/2019
2 min

Bijenstichting verzoekt minister Schouten: neem wetenschappelijk veldonderzoek mee in beoordeling insecticiden

05/19/2019
2 min

Tijdens een EU bijeenkomst op 20-21 mei is minister Schouten namens Nederland aanwezig. In dat overleg worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

Uitgerekend op 20 mei Word Bee Day worden er misschien besluiten genomen die enorm schadelijk zijn voor bijen!

Het betreft:

1 Her registratie van de insecticide Thiacloprid

Deze neonicotinoide is nog wel toegestaan in buitenteelten. Door het verbod op Imidacloprid wordt dit middel meer en meer gebruikt. Uit onderzoek van ecotoxicologe mevrouw Visser is in veldonderzoek duidelijk aangetoond dat dit middel veel giftiger is voor o.a. watervlooien dan uit laboratorium onderzoek blijkt. Nederland is één van de landen die een rol speelt in de her beoordeling van dit middel. Nu geeft het Ctgb aan de resultaten van dit onderzoek niet mee te nemen in de Europese beoordeling. Zie artikel Volkskrant.

We vinden dit onacceptabel en hebben daarom een brandbrief naar de minister gestuurd.

2 Bee-guidance

Ook dit onderwerp wordt weer besproken. Lees hiervoor ook ons eerdere artikel n.a.v. het onderzoek door Follow the Money.

In onze brief herhalen we onze oproep in onze eerdere brief om niet langer deze nieuwe toetsmethode uit te stellen.

Hieronder de tekst van de brief.

Geachte Minister-President, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geachte leden van de regering,

Wij hebben vernomen dat het Leidse onderzoek van ecotoxicologe Mevrouw Vijver van naar de werking van thiacloprid door het Ctgb niet wordt meegenomen in de her evaluatie van dit middel, omdat de resultaten van dat onderzoek een paar dagen te laat zijn ingediend of zijn gepubliceerd.
Het Leids onderzoek vond plaats in praktijk (veld) situaties waarbij de situatie wordt nagebootst waarbij organismen in onze natuur worden beïnvloed door dit bestrijdingsmiddel.
U en het Ctgb geeft regelmatig aan dat u wel degelijk niet alleen kijkt naar de huidige toetsprotocollen maar ook de huidige stand van wetenschap meeneemt in de besluitvorming. De weigering om dit onderzoek mee te nemen in de besluitvormingsprocedure laat het tegendeel zien.
Reeds in 2013 heeft de Bijenstichting bezwaar gemaakt tegen een toelating die op de werkzame stof thiacloprid is gebaseerd en nog langer komt de Bijenstichting op tegen toelatingen die op andere neonicotinoïden zijn gebaseerd.

Op basis van de nieuwe toetsmethoden die opgenomen zijn in de concept Bee Guidance heeft de EFSA de stoffen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam als gevaarlijk voor bijen beoordeeld. Met een ruime meerderheid van 76% (met steun van Nederland) zijn deze stoffen binnen de EU voor buitenteelten verboden.
Nu zien we dat daarvoor in de plaats in toenemende mate thiacloprid wordt toegepast. Wij vinden het verbazend en onverantwoord als een ander soortgelijk middel dat ook veel schadelijker blijkt dan werd aangenomen en nog langer wordt toegelaten.
Graag wijst de Bijenstichting erop dat op grond van art. 21 van de Verordening 1107/2009 de Europese Commissie de goedkeuring van een werkzame stof te allen tijde opnieuw kan bekijken. Een lidstaat kan namelijk volgens art. 21 Verordening 1107/2009 altijd verzoeken om de goedkeuring van een werkzame stof in het licht van nieuwe wetenschappelijke en technische kennis en monitoringsgegevens opnieuw te bekijken. Ten onrechte verneem ik dan ook van u dat er met het onderzoek procedureel niets meer binnen Europa aan is te doen.

De Bijenstichting sommeert u daarom om in de procedure van de herregistratie van Thiacloprid het Leids onderzoek van professor Vijver alsnog mee te nemen in de Europese procedure. Hierbij zend ik u de gepubliceerde onderzoeksresultaten toe. Ik verzoek u om als lidstaat Nederland de Europese Commissie ex art. 21 Verordening 1107/2009 te verzoeken om de goedkeuring van Thiacloprid in het licht van deze nieuwe wetenschappelijke en technische kennis en de monitoringsgegevens opnieuw te bekijken, en te bevorderen dat er niet langer goedkeuring aan Thiacloprid wordt gegeven.

Tevens verzoekt de Bijenstichting nogmaals om tijdens het overleg op 20-21 mei t.a.v. de invoering van de Bee-guidance om het standpunt in te nemen dat leidt tot een volledige invoering van dit protocol. Dus inclusief de diverse toetsen op o.a. hommels en andere wilde bijen en blootstellingstoetsen op langere termijn.
Graag verneem ik van u.

Namens de Bijenstichting die de belangen van honingbijen- en wilde bijen behartigd en onder voorbehoud van alle rechten en weren, verblijf ik,

Jaap Molenaar, voorzitter

Reacties
Categorieën