roetbij
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
01/03/2023
2 min

Position paper bescherming bijen leidt tot aangenomen motie.

01/03/2023
2 min

In december heeft de Bijenstichting een Position paper gemaakt over de tegenstelling dat bijen bedreigd zijn maar niet beschermd.

Maar liefst 55% van de bijen staan op de rode lijst en zijn bedreigd. In tegenstelling tot wat vele mensen denken zijn bijen niet beschermd bij de wet.

In Nederland zijn diverse bedreigde plant- en diersoorten beschermd, maar op deze lijst ontbreken de bijen.

Daarom hebben we in december aan alle fracties ons standpunt gestuurd met het verzoek hierover in overleg te komen.

Kernboodschap is:

Roep de minister op tot meer urgentie voor de wilde bij

Ten eerste is meer urgentie in de Bijenstrategie voor de wilde bij essentieel. In de Verzamelbrief Natuur gaat het over het plaatsen van bijenkasten en het geven van een positieve impuls aan de Nederlandse imkerij. Helaas helpen deze voornemens niet om de sterfte van de wilde bij terug te dringen. De minister erkent terecht dat de beperkte beschikbaarheid van stuifmeel en nectar voedselrivaliteit veroorzaakt tussen alle soorten bestuivende insecten. Dit leidt tot rivaliteit tussen honingbijen en wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen. De honingbij wordt immers in grote volken gehouden en verzorgd door imkers, waardoor ze een 'oneerlijke' uitgangspositie hebben ten opzichte van andere wilde bestuivers. Wij roepen op om meer aandacht te vestigen op de wilde bij en deze populatie te stimuleren door meer bloemstroken aan te leggen en biologische bloemen te gebruiken, zodat er ook genoeg voedsel is voor de wilde bij om in leven te blijven.

Plaats de bedreigde wilde bijensoorten op de lijst van beschermde soorten

Ten tweede is het voor een impactvolle bijenstrategie noodzakelijk dat de bedreigde wilde bij op de lijst met beschermde soorten wordt geplaatst. Op dit moment staan wilde bijensoorten wel op de lijst met bedreigde, maar niet op die van beschermde soorten. In tegenstelling tot alle andere groepen planten en dieren, zoals vlinders en libellen, hebben bijen geen beschermde status in het kader van de Wet natuurbescherming. Met een beschermde status als handvat kunnen gemeenten en provincies de populatie van bijen beter monitoren en vervolgens (meer) acties en maatregelen nemen om alternatieve nestel- en voedselplekken voor de bij te zoeken.

Met VVD fractielid Thom van Campen heeft in Den Haag een gesprek plaatsgevonden. Diverse andere fracties hadden in december geen tijd gezien de volle (stikstof) agenda's. In 2023 staan andere gesprekken gepland.

Resultaten zijn:

Motie van Partij v.d. Dieren

Voorgesteld 22 december 2022

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bestuivers, zoals de bij en de zweefvlieg, in de afgelopen 30 jaar met 75% zijn afgenomen;

constaterende dat bestuivers verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van meer dan 75% van onze voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur;

verzoekt de regering om in 2023 met een voorstel te komen om bestuivers wettelijk te beschermen, en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering.

Deze motie is met 80 stemmen aangenomen.

Rode lijst zweefvliegen:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft EIS Kenniscentrum Insecten opdracht gegeven om in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek een Rode Lijst voor de zweefvliegen te gaan opstellen. Het is voor het eerst dat voor deze groep van belangrijke bestuivers een Rode Lijst voor ons land opgesteld wordt. Het streven is dat de Rode Lijst eind 2023 gepubliceerd wordt.

Uit diverse onderzoeken blijkt al dat deze insectengroep ook erg achteruit gaat. Wij verwachten ook dat hier ook dramatische gegevens gepresenteerd gaan worden.

In 2023 zal dit onderwerp in diverse debatten behandeld worden. De Bijenstichting zal hier een actieve rol gaan spelen en iedereen over de voorgang informeren.

Fijn is dat Wepublic  pro-bono ons in dit proces ondersteunt.Reacties
Categorieën