Wilde bijen bedreigd
Informatie
Jaap Molenaar
Informatie
01/08/2019
1 min

Wilde bijen bedreigd

01/08/2019
1 min

In 2018 verscheen de  nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse bijen. Dit was even schrikken: 55% van de (destijds) 338 uit Nederland bekende bijensoorten staan op deze lijst. Maar liefst 46 soorten zijn niet meer in ons land gevonden en 72 soorten staan als (ernstig) bedreigd te boek.

In 2006 werd in wetenschappelijk tijdschrift Science een studie gepubliceerd naar de Nederlandse en Britse bijenfauna. Hieruit bleek dat de soortenrijkdom aan bijen in de meeste Nederlandse gebieden sterk afgenomen is. Ook bleek dat plantensoorten die door bijen worden bestoven sterker achteruit zijn gegaan dan andere plantensoorten. Een zorgelijke parallel.

Oorzaken

Net als veel andere Nederlandse flora en fauna hebben bijen ongetwijfeld te lijden onder verzuring, vermesting en versnippering van natuurgebieden. Er zijn daarnaast enkele mogelijke oorzaken te noemen die speciaal voor bijen van belang zijn.

• Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten en de dichtheid aan bloemen zijn afgenomen. Dit geldt met name voor het agrarisch gebied: intensivering en schaalvergroting van de landbouw hebben een sterke afname van bloemenrijkdom in het landschap tot gevolg gehad. Hierdoor kunnen bijen minder voedsel vinden.

• Het landschap bevat minder ‘kleine landschapselementen’. Het Nederlandse landschap is uniformer en strakker ingericht, waardoor ‘rommelige plekjes’ verdwijnen en variatie in habitats verdwijnt.

• Doordat bijen afhankelijk zijn van een leefgebied waarin zowel de voedselplanten als de nestelgelegenheid op korte afstand van elkaar liggen, is deze insectengroep extra gevoelig voor versnippering van leefgebieden.

Bijenbiotoop MReemer

Voor bijen is het van belang dat voedsel en nestelgelegenheid binnen beperkte afstand van elkaar te vinden zijn. Hoe meer kleinschalige afwisseling er in een gebied is, hoe meer bijensoorten zich er thuis voelen. Een reliëfrijke mozaïek van bloemrijke en kale plekjes, zoals in dit duinlandschap, vormt dus een goede bijenhabitat. Foto: Menno Reemer.

Wil jij de bijen in jouw tuin helpen? In onze webshop bieden we diverse soorten bijenhotels aan maar ook mooie bloemzaden!

Reacties
Categorieën