Bijen Educatiecentrum logo
Informatie
Jaap Molenaar
Informatie
07/10/2023
2 min

Lid Raad van Toezicht gezocht

07/10/2023
2 min

De Bijenstichting* ‘Educatie en Advies’ (ontstaan vanuit de Bijenstichting) en gevestigd in het Bijen Educatiecentrum in Vorden zoekt een betrokken lid voor de Raad van Toezicht.

Profielbeschrijving

 De Bijenstichting “Educatie en Advies” is als zusterorganisatie voortgevloeid uit de Bijenstichting. Terwijl de oorspronkelijke Bijenstichting zich op lobbywerk en beleidsbeïnvloeding concentreert, is het hoofddoel van de Bijenstichting “Educatie en Advies” het d.m.v. kennisoverdracht verbeteren van de levensomstandigheden van de wilde bijen in Nederland, om uiteindelijk de voedselvoorziening voor mens en dier ook op langere termijn zeker te stellen. De Stichting is gevestigd in het Bijen Educatiecentrum in Vorden. Voor de Bijenstichting Educatie en Advies zoeken wij een betrokken Lid van de Raad van Toezicht.

 Functie

De stichting wordt geleid door een directeur-bestuurder. Daarnaast is een Raad van Toezicht die momenteel bestaat uit drie leden en verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar. In het licht van de prioriteiten van de Stichting wordt de voorkeur gegeven aan een kandidaat (M/V) met ervaring in fondsenwerving voor goede doelen, subsidies en andere wegen die bijdragen aan de continuïteit van de stichting. De Raad van Toezicht heeft onder meer als taken:

 1. Integraal toezicht op het bestuur en het beleid van de Bijenstichting “Educatie en Advies”
 2. Werkgeverschap van de directeur
 3. Toetsing/goedkeuring van de strategische besluitvorming
 4. Goedkeuring van de jaarrekening
 5. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en het vervullen van de rol van klankbord voor de directie

Dit alles conform de statuten en reglementen van de Bijenstichting “Educatie en Advies”.

 De Raad vergadert in het bijzijn van de directie ten minste vijf keer per jaar en eventueel zonder de directie wanneer het onderwerp dat vereist. Elk lid wordt betrokken bij alle belangrijke thema’s, zodat eenieder de benodigde informatie en kennis heeft om het algemene beleid te beoordelen. Diepgaande kennis en expertise over de situatie van de bijen in Nederland is niet essentieel, interesse en betrokkenheid wel. De Voorzitter heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en richt zich naast zijn rol als voorzitter voornamelijk op de strategie en de bedrijfsvoering van de Stichting. Eén lid heeft een brede bestuurlijke ervaring in organisaties die maatschappelijke doelen dienen, en het andere Lid heeft een financiële en juridische achtergrond..

Algemene eisen aan de leden Raad van Toezicht

 1. Verbinding met en belangstelling voor de doelstellingen van de Bijenstichting
 2. Een breed maatschappelijk netwerk
 3. Vermogen en beschikbaarheid om in teamverband advies en toezicht te kunnen uitoefenen
 4. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 5. Vaardigheid om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden

Eisen aan de gezochte kandidaat (M/V) (bij voorkeur)

 1. Kennis van en ervaring met fondsenwerving, subsidies dan wel andere methoden van financiële zekerheid voor Goede Doelen Stichtingen
 2. Bereidheid om, zonder op de stoel van de directie plaats te nemen en binnen het kader van de rol van een Lid van de Raad van Toezicht, ook concrete ondersteuning te bieden bij de realisatie van projecten, bijv. door het fungeren als klankbord, het leggen van contacten en het uitwerken van plannen.
 3. Uitstekende communicatieve vaardigheden
 4. Creativiteit, oplossingsgerichtheid

 De functie is onbezoldigd, maar biedt een unieke gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een belangrijk thema in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit en voedselvoorziening voor mens en dier.

 *De Bijenstichting geeft informatie, voorlichting en ondersteuning die nodig is om van Nederland weer een geschikte woonplaats voor bijen te maken. Daarbij kan iedereen een belangrijke rol spelen. Zowel bedrijven als particulieren.

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Jaap Molenaar 085-0603667 of info@bijenstichting.nl

Op 8 november 2023 willen we kennismaking gesprekken houden.

Je kunt HIER het profiel downloaden.

Reacties
Categorieën